Zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. Studio Języków Obcych Agnieszka Mazurkiewicz w Częstochowie ul. Jasnogórska 26 lok. 101, biuro@sjo.czest.pl;
2) dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu realizacji umowy oraz marketingu bezpośredniego Szkoły;
3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a) wyrażona przeze mnie zgoda;
b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły:
a) usługi informatyczne;
b) usługi marketingowe;
5) dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;
6) mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
7) mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;
8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
9) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie umowy pomiędzy stronami.

* - pole obowiązkowe

Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach językowych!